Místní knihovna v Milešově

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Milešově  
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   0,-Kč    za kalendářní rok – dìti do 15 let
   0,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
 
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                   0,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpùjèek
- jestliže uživatel nevrátí vypùjčený dokument ve stanovené lhùtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvnì za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslání                    0,-Kč
2. upomínka                                             0,-Kč
3. upomínka cestou zřizovatele        0,-Kč
 
c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv zpùsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulační poplatek                        0,-Kč /kus – u knih
                                                                 0,-Kč/kus – u periodik        
 
III. Další služby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpùjèní služba )
  se účtuje manipulační poplatek            50,-Kč/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu       0,-Kč/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2015